Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej REINO Capital za I kwartał 2019 r.

W I kwartale 2019 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 638 tys. zł. W głównej mierze były one generowane z działalności doradczej oraz zarządzania aktywami nieruchomościowymi prowadzonej przez REINO Partners Sp. z o.o. Dodatkowo w przychodach ze sprzedaży zostały uwzględnione przychody z tytułu najmu lokalu biurowego we Wrocławiu będącego własnością Spółki zależnej RD WRC Sp. z o.o.

Na poziomie skonsolidowanym wynik netto kształtował się na poziomie – 469 tys. zł. Strata netto jednostki dominującej w okresie sprawozdawczym wyniosła 104 tys. zł.

Spółka holdingowa REINO Capital jest obecnie w okresie przemodelowywania i restrukturyzacji działalności oraz relacji w Grupie, zarówno jeśli chodzi o organizację Grupy jak i profil jej działalności. Proces ten rozpoczął się w II półroczu 2018 roku i dotyczył struktury własnościowej i kapitałowej oraz składu Grupy. Dlatego też wyniki finansowe, zarówno w pozycji przychodów jak i ponoszonych kosztów w analogicznym okresie ubiegłego roku istotnie się różnią.

Więcej na temat wyników finansowych spółki w raporcie okresowym.