Andrzej Kowal

Andrzej Kowal

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego  w Poznaniu. Kariera zawodowa Pana Kowala związana jest od 1991 roku z  EY (wcześniej: Ernst & Young). Pan Kowal był wspólnikiem a także członkiem zarządu spółek wchodzących w skład EY. 

W 1998 r., po zakończeniu cyklu szkoleń uzyskał uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (Association of Chartered Certified Accountants), a w 2000 r. – uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Pan Kowal posiada bogate ponad 30- letnie doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdawczości finansowej, doradztwa transakcyjnego,  w zakresie IPO, doradztwa biznesowego.

Pan Kowal od 2016 roku jest członkiem rad nadzorczych spółek: Grupa Recykl S.A.,  Reino Capital S.A. oraz Firma Oponiarską Dębica S.A. W dwóch ostatnich spółkach pełni także rolę przewodniczącego komitetu audytu.

Pan Andrzej Kowal spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika  II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Aktualności