Walne zgromadzenie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2024 R.

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

13 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro)

III. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 7. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Liczba akcji:     80 700 000

Liczba głosów: 80 700 000

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 28 maja 2024 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz materiały walne zgromadzenie znajdują się w poniższych plikach.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

29 czerwca 2023 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro)

 1. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2022 i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 1. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone projektowane zmiany:

 1. § 81 ust. 1 Statutu

w brzmieniu: 

 1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.308.080,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) (kapitał docelowy).

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

 1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 48 420 000,00 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

2) W § 16 ust. 4 Statutu po pkt. 2 dodaje się punkt 3, a dotychczasowe punkty od 3) do 15) otrzymują oznaczenie od 4) do 16)

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

3) W § 16 ust. 4 Statutu po pkt. 16) dodaje się punkt 17) w następującym brzmieniu:

17)       określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

4) § 18 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

 • Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed dniem wejścia w życie Statutu w aktualnym brzmieniu jest od tego dnia kadencją wspólną i kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3.         Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.

5) § 20 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

2.         Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2.         Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.

6) § 22 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

1.         Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1.         Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

7) § 22 ust. 2 pkt a) Statutu w brzmieniu:

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

a)         ocena sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

8) W § 22 Statutu po ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3, a dotychczasowy ustęp 3 oznacza się jako ustęp 4:

3.         Rada Nadzorcza sporządza oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) oraz sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 2 pkt a).

9) § 24 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

3.         Członkowie Zarządu są powoływani na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Kadencja członków Zarządu powołanych przed dniem wejścia w życie Statutu w aktualnym brzmieniu jest od tego dnia kadencją wspólną i kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3.         Członkowie Zarządu są powoływani na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.

 1. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Liczba akcji:     80 700 000

Liczba głosów: 80 700 000

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 13 czerwca 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz materiały walne zgromadzenie znajdują się w poniższych plikach.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

22 czerwca 2022 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie transmitowane za pomocą aplikacji MsTeams.

Bezpośredni dostęp do transmisji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk1ZDc0NzctZDM2OC00NzI2LWEyOGMtNzI4NGExMTFjY2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4bfa99d-1ade-4609-92c7-2802a4757259%22%2c%22Oid%22%3a%22b0077aaa-3474-4082-9463-de4e54c77708%22%7d

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
 7. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Liczba akcji:         80 700 000

Liczba głosów:     80 700 000

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 6 czerwca 2022 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz materiały walne zgromadzenie znajdują się w poniższych plikach.


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA


Na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:
9 grudnia 2021 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie transmitowane za pomocą aplikacji ZOOM.

Bezpośredni dostęp do transmisji:

https://zoom.us/j/99196139350?pwd=R1pvaGxYaUFSTGxWYVhWSmpHUzdsQT09


II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI


W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone projektowane zmiany:
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i ust. 2:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.982.440,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych).

2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a. 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

b. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

c. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

d. 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

e. 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

f. 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

g. 3.631.250 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

h. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i ust. 2:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.597.534,40 PLN (sześćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy).

*podana wartość nie uwzględnia emisji akcji serii I i ulegnie zmianie na dzień walnego zgromadzenia, stosownie do ostatecznej wielkości emisji akcji serii I, która zakończy się przed dniem walnego zgromadzenia.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a. 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
b. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
c. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
d. 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
e. 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
f. 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
g. 3.631.250 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
h. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
i. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda*;
*emisja akcji serii I na dzień zwołania walnego zgromadzenia nie została zakończona; liczba akcji serii I zostanie sprecyzowana na dzień walnego zgromadzenia stosownie do ostatecznej wielkości emisji akcji serii I
j. 25.768.868 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.


IV. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA


Liczba akcji: 49 978 050
Liczba głosów: 49 978 050


Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 23 listopada 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz materiały walne zgromadzenie znajdują się w poniższych plikach.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA


Na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:
29 czerwca 2021 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro)

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2020 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 7. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone projektowane zmiany:

 1. dodanie w § 7 ust. 1. punktów o następującym brzmieniu:
  „k) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa,
  l) PKD 78 – Działalność związana z zatrudnieniem.”
 2. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2:
  „2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Termin wypłaty powinien być ustalony nie później niż 15 (piętnaście) dni roboczych od dnia dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu między tymi terminami wymaga uzasadnienia.”
  Proponowane brzmienie § 10 ust. 2:
  „2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, przypadający nie później niż trzy miesiące od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu wypłaty dywidendy, termin ten określi Rada Nadzorcza.”
 3. W § 18 ust. 3, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie:
  „3. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed dniem wejścia w życie Statutu w aktualnym brzmieniu jest od tego dnia kadencją wspólną i kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.”
 4. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 8:
  „8. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami, lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji”
  Proponowane brzmienie § 18 ust. 8:
  „8. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.”
 1. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 9.
  „9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach ładu korporacyjnego, mających zastosowanie do Spółki.”.
  Proponowane brzmienie § 18 ust. 9:
  „9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego:
  a) kryterium braku powiązań, o których mowa w ust. 8, a także
  określonych w obowiązujących przepisach, mających zastosowanie do Spółki:
  b) kryteriów niezależności,
  c) wymogów dla członków komitetu audytu.”
 2. W § 18 ust. 9 dotychczasowe ostatnie zdanie oznacza się jako ust. 10;
 3. W § 22 ust. 2. skreśla się punkt m), a punkty n) i o) oznacza się jako m) i n).
 4. W § 24 ust. 3, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie:
  „3.Kadencja członków Zarządu powołanych przed dniem wejścia w życie Statutu w aktualnym brzmieniu jest od tego dnia kadencją wspólną i kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.”

IV. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Liczba akcji: 42 478 050
Liczba głosów: 42 478 050
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 13 czerwca 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz materiały walne zgromadzenie znajdują się w poniższych plikach.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Capital S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy:

• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

•  Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

• Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

• Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

• Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

• Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Capital S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy:

• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

•  Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

• Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

• Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

• Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

• Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Capital S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy:

• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

•  Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

• Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

• Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

• Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

• Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy.

                                                              

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Capital S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy:

• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

•  Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

• Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

• Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

• Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

• Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy.

   

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Capital S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1. w/w ustawy:

• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

• Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

• Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

• Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

• Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

• Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy. 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

29 czerwca 2020  roku, o godz. 12:00

w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner)

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2019 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Liczba akcji:    42 478 050    Liczba głosów:  42 478 050  

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 13 czerwca 2020 r.

 1. Zawiadmienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał
 3. Statut Spóki REINO Capital S.A. – tekst jednolity
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
 5. Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 6. Formularz pełnomocnictwa – osoby fzyczne
 7. Formularz pełnomocnictwa – jednostki organizacyjne
 8. Wzór pełnomocnictwa osoby prawne
 9. Wzór pełnomocnictwa osoby fizyczne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 lutego 2020 r. godz. 11:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2020 r. godz. 11:00
 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wzór pełnomocnictwa – os. fizyczne
 4. Wzór pełnomocnictwa – os. prawne
 5. Formularz do głosowania dla osób fizycznych
 6. Formularz do głosowania dla osób prawnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2019 r. godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu 
 2. Projekty uchwał 
 3. Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru 
 4. Pełnomocnictwo – os. fizyczne
 5. Pełnomocnictwo – os. prawne
 6. Formularz dla os. fizycznych NWZ RNC 
 7. Formularz dla os. prawnych NWZ RNC 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 marca 2019 r. godz. 11:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Regulamin Walnego Zgromadzenia
 4. Formularz dla os. prawnych
 5. Formularz dla os. fizycznych
 6. RNC Pełnomocnictwo os. prawne
 7. RNC Pełnomocnictwo os. fizyczne
 8. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 28.03.2019
 9. Projekt uchwały dot. pkt 5 porządku obrad – zmieniona propozycja
 10. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15.04.2019
 11. REINO Capital – Regulamin WZ z dnia 15.04.2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 października 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15.10.2018
 6. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 14.11.2018 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 1 października 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 1.10.2018 r.
 6. Treść uchwały podjętej przez NWZ w dniu 11.10.2018
 7. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.10.2018 r.
 8. Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru_emisja E
 9. Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru_emisja F
 10. Sprawozdanie Zarządu ws. wyceny wkładu niepieniężnego REINO Partners
 11. Sprawozdanie Zarządu ws. wyceny wkładu niepieniężnego REINO Dywidenda Plus SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2018 godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2018 godz. 13:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2018 godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść podjętych uchwał

NWZ zwołane na dzień 18.01.2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Informacja o akcjach
 4. Formularz pełnomocnictwa
 5. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 18 stycznia 2018 r.

WZA zwołane na dzień 19.07.2017 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Informacja o akcjach
 4. Formularz pełnomocnictwa
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności GRAVITON CAPITAL S.A. za 2016r.
 7. Sprawozdanie finansowe GRAVITON CAPITAL S.A. za 2016r.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2016r.
 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2016 roku

WZA zwołane na dzień 27.06.2016 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 27 czerwca 2016 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności GRAVITON CAPITAL S.A. za 2015r.
 4. Sprawozdanie finansowe GRAVITON CAPITAL S.A. za 2015r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2015r.
 6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2015 roku
 7. Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu GRAVITON CAPITAL w dniu 27 czerwca 2016r.

NWZA zwołane na dzień 08.02.2016 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 8 lutego 2016 r.
 2. Protokół z NWZA z dn. 8 lutego 2016r

NWZA zwołane na dzień 24.07.2015 r. (zakończone w dniu 21.08.2015)

 1. Materiały na NWZA na dzień 24 lipca 2016 r. 
 2. Przerwa w obradach NWZ Spółki zwołanego na dzień 24 lipca 2015r. w związku z rozpoczęciem negocjacji
 3. Kolejna przerwa w obradach NWZ Spółki w związku z koniecznością przeprowadzenia dalszych negocjacji
 4. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki rozpoczęte w dniu 24 lipca 2015 r., zakończone w dniu 21 sierpnia 2015 r.

WZA zwołane na dzień 25.06.2015 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2015 r. – cz.1
 2. Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2015 r. – cz.2
 3. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r.

WZA zwołane na dzień 25.06.2014 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2014 r.
 2. tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_25_06_2014.pdf

NWZA zwołane na dzień 18.02.2014 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 18 lutego 2014 r.
 2. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2014 r.

NWZA zwołane na dzień 7.01.2014 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 7 stycznia 2014 r
 2. Tresc uchwal podjetych na NWZ DM  WDM w dniu 07 stycznia 2014

NWZA zwołane na dzień 13.11.2013 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 13 listopada 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 listopada 2013 r.

WZA zwołane na dzień 18.06.2013 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 18 czerwca 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2013 r.

NWZA zwołane na dzień 02.04.2013 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 2 kwietnia 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 2 kwietnia 2013 r. 

NWZA zwołane na dzień 4.03.2013 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 4 marca 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4 marca 2013 r. 

NWZA zwołane na dzień 3.12.2012 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 3 grudnia 2012
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 3 grudnia 2012 r.

NWZA zwołane na dzień 1.10.2012 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 1 października 2012 r
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 1 października 2012

WZA zwołane na dzień 22.06.2012 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. – cz.1
 2. Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. – cz.2
 3. Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. – cz.3
 4. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 22 czerwca 2012 r.

WZA zwołanie na dzień 27.06.2011 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 27 czerwca 2011 r

WZA zwołane na dzień 30.11.2010 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 30 listopada 2010 r

WZA zwołane na dzień 28.06.2010 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 28 czerwca 2010 r

NWZA zwołane na dzień 30.04.2010 r. (kontynowane w dniu 28.05.2010 r.)

 1. Materiały na NWZA na dzień 30 kwietnia 2010 r

NWZA zwołane na dzień 21.12.2009 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 21 grudnia 2009 r