Walne zgromadzenie

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Capital S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy:

• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

•  Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

• Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

• Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

• Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

• Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy.

   

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Capital S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1. w/w ustawy:

• Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

• Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

• Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

• Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

• Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

• Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy. 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

29 czerwca 2020  roku, o godz. 12:00

w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner)

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A., za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2019 r. i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A. w roku obrotowym 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki REINO CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A w roku obrotowym 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Liczba akcji:    42 478 050    Liczba głosów:  42 478 050  

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 13 czerwca 2020 r.

 1. Zawiadmienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał
 3. Statut Spóki REINO Capital S.A. – tekst jednolity
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
 5. Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 6. Formularz pełnomocnictwa – osoby fzyczne
 7. Formularz pełnomocnictwa – jednostki organizacyjne
 8. Wzór pełnomocnictwa osoby prawne
 9. Wzór pełnomocnictwa osoby fizyczne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 lutego 2020 r. godz. 11:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2020 r. godz. 11:00
 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wzór pełnomocnictwa – os. fizyczne
 4. Wzór pełnomocnictwa – os. prawne
 5. Formularz do głosowania dla osób fizycznych
 6. Formularz do głosowania dla osób prawnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2019 r. godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu 
 2. Projekty uchwał 
 3. Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru 
 4. Pełnomocnictwo – os. fizyczne
 5. Pełnomocnictwo – os. prawne
 6. Formularz dla os. fizycznych NWZ RNC 
 7. Formularz dla os. prawnych NWZ RNC 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 marca 2019 r. godz. 11:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Regulamin Walnego Zgromadzenia
 4. Formularz dla os. prawnych
 5. Formularz dla os. fizycznych
 6. RNC Pełnomocnictwo os. prawne
 7. RNC Pełnomocnictwo os. fizyczne
 8. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 28.03.2019
 9. Projekt uchwały dot. pkt 5 porządku obrad – zmieniona propozycja
 10. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15.04.2019
 11. REINO Capital – Regulamin WZ z dnia 15.04.2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 października 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15.10.2018
 6. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 14.11.2018 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 1 października 2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 1.10.2018 r.
 6. Treść uchwały podjętej przez NWZ w dniu 11.10.2018
 7. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.10.2018 r.
 8. Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru_emisja E
 9. Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru_emisja F
 10. Sprawozdanie Zarządu ws. wyceny wkładu niepieniężnego REINO Partners
 11. Sprawozdanie Zarządu ws. wyceny wkładu niepieniężnego REINO Dywidenda Plus SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2018 godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2018 godz. 13:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2018 godz. 10:00

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Informacja o akcjach
 5. Treść podjętych uchwał

NWZ zwołane na dzień 18.01.2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Informacja o akcjach
 4. Formularz pełnomocnictwa
 5. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 18 stycznia 2018 r.

WZA zwołane na dzień 19.07.2017 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekty uchwał
 3. Informacja o akcjach
 4. Formularz pełnomocnictwa
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności GRAVITON CAPITAL S.A. za 2016r.
 7. Sprawozdanie finansowe GRAVITON CAPITAL S.A. za 2016r.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2016r.
 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2016 roku

WZA zwołane na dzień 27.06.2016 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 27 czerwca 2016 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności GRAVITON CAPITAL S.A. za 2015r.
 4. Sprawozdanie finansowe GRAVITON CAPITAL S.A. za 2015r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2015r.
 6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAVITON CAPITAL S.A. w 2015 roku
 7. Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu GRAVITON CAPITAL w dniu 27 czerwca 2016r.

NWZA zwołane na dzień 08.02.2016 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 8 lutego 2016 r.
 2. Protokół z NWZA z dn. 8 lutego 2016r

NWZA zwołane na dzień 24.07.2015 r. (zakończone w dniu 21.08.2015)

 1. Materiały na NWZA na dzień 24 lipca 2016 r. 
 2. Przerwa w obradach NWZ Spółki zwołanego na dzień 24 lipca 2015r. w związku z rozpoczęciem negocjacji
 3. Kolejna przerwa w obradach NWZ Spółki w związku z koniecznością przeprowadzenia dalszych negocjacji
 4. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki rozpoczęte w dniu 24 lipca 2015 r., zakończone w dniu 21 sierpnia 2015 r.

WZA zwołane na dzień 25.06.2015 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2015 r. – cz.1
 2. Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2015 r. – cz.2
 3. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r.

WZA zwołane na dzień 25.06.2014 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 25 czerwca 2014 r.
 2. tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_25_06_2014.pdf

NWZA zwołane na dzień 18.02.2014 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 18 lutego 2014 r.
 2. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2014 r.

NWZA zwołane na dzień 7.01.2014 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 7 stycznia 2014 r
 2. Tresc uchwal podjetych na NWZ DM  WDM w dniu 07 stycznia 2014

NWZA zwołane na dzień 13.11.2013 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 13 listopada 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 listopada 2013 r.

WZA zwołane na dzień 18.06.2013 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 18 czerwca 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2013 r.

NWZA zwołane na dzień 02.04.2013 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 2 kwietnia 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 2 kwietnia 2013 r. 

NWZA zwołane na dzień 4.03.2013 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 4 marca 2013 r
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4 marca 2013 r. 

NWZA zwołane na dzień 3.12.2012 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 3 grudnia 2012
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 3 grudnia 2012 r.

NWZA zwołane na dzień 1.10.2012 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 1 października 2012 r
 2. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 1 października 2012

WZA zwołane na dzień 22.06.2012 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. – cz.1
 2. Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. – cz.2
 3. Materiały na WZA na dzień 22 czerwca 2012 r. – cz.3
 4. Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 22 czerwca 2012 r.

WZA zwołanie na dzień 27.06.2011 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 27 czerwca 2011 r

WZA zwołane na dzień 30.11.2010 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 30 listopada 2010 r

WZA zwołane na dzień 28.06.2010 r.

 1. Materiały na WZA na dzień 28 czerwca 2010 r

NWZA zwołane na dzień 30.04.2010 r. (kontynowane w dniu 28.05.2010 r.)

 1. Materiały na NWZA na dzień 30 kwietnia 2010 r

NWZA zwołane na dzień 21.12.2009 r.

 1. Materiały na NWZA na dzień 21 grudnia 2009 r
Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na