Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej REINO CAPITAL S.A.

POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tyś zł)201920182017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży33126584325675081 969
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej-2787-389-1,053-20,793-59,909-14,645
Zysk (Strata) brutto-2347-215-737-20,257-60,052-15,373
Zysk (strata) netto-1947-76-623-20,256-50,382-13,441
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej-1281-116-623-20,256-40,149-13,290
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1978-25140-438-2,191-1,594
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4888-29401036572,177
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7025-3-225-336-271-479
Przepływy pieniężne netto razem159-5865-671-1,805104
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ201920182017201620152014
Aktywa razem69 87566 8024 3765 02526 31499 155
Aktywa trwałe63 78459,92442797,3618,019
Zobowiązania długoterminowe2450253004,2494,829
Zobowiązania krótkoterminowe16479434,3651621,1824,946
Kapitał własny6434059,858-2959420,85078,345
Kapitał podstawowy3107731,0771.6501.6501,6501,650
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1.661.540
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)000000

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Wybrane dane finansowe REINO CAPITAL S.A.

POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tyś zł)201920182017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży48300259231758
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej-811-276-20,871-20,871-18,089-769
Zysk (Strata) brutto-389-161-20,871-20,664-17,848-432
Zysk (strata) netto-368219-24,112-24,112-14,538-484
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-621-199-61-53882-326
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-539189-20-67-395-259
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6826132715000
Przepływy pieniężne netto razem81422-10-555-223-585
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ201920182017201620152014
Aktywa razem6755960 5181761624 88639 232
Zobowiązania długoterminowe12730281000
Zobowiązania krótkoterminowe65932120856259104
Kapitał własny6554160,099-47332224,43438,972
Kapitał podstawowy3107731,0771,6501,6501,6501,650
Liczba akcji3884680038,846,800############
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1.691.55-0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)000000

Aktualności