Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 20 maja 2019

Data sporządzenia: 20.05.2019 r.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji _Program Emisji _ o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 euro lub równowartości tej kwoty w złotych polskich, według kursu euro w złotych polskich opublikowanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji obligacji _Obligacje_. 

Obligacje będą emitowane w celu pozyskania środków na finansowanie akwizycji oraz działalności bieżącej, w szczególności na nabycie lub objęcie udziałów w dywidendowych strukturach związanych z nieruchomościami komercyjnymi przynoszącymi stały dochód. 

Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji mogą być emitowane bezterminowo w jednej lub większej liczbie serii, na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. 

Szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd, m.in: 
a. liczba emitowanych Obligacji,
b. data emisji Obligacji, 
c. termin wykupu Obligacji,
d. cena emisyjna Obligacji, przy czym cena ta nie będzie niższa niż wartość nominalna Obligacji,
e. szczegółowe warunki oprocentowania, w tym jego wysokość, okresy odsetkowe oraz terminy wypłaty odsetek, 
f. możliwość wcześniejszego wykupu lub nabycia Obligacji.

Zarząd Spółki określi również sposób zabezpieczenia obligacji, w przypadku, gdy podejmie decyzję o ich zabezpieczeniu. 

Obligacje będą emitowane przez skierowanie propozycji ich nabycia do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w liczbie nie przekraczającej łącznie 149 osób, albo poprzez publiczną ofertę do inwestorów instytucjonalnych lub w przypadku w którym minimalna kwota zapisu będzie wynosić 100.000,00 euro.

Obligacje będą emitowane w formie dokumentu, chyba że Zarząd zdecyduje inaczej albo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi Obligacje nie będą mogły mieć formy dokumentu.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Podpis:

Radosław Świątkowski – Prezes Zarządu