Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-07-06      

Temat: Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Graviton Capital S.A. przez Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu        

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 Graviton Capital S.A., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu przez Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _”Poligo”_ wezwania do zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 512, ze zm._.

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z planowanym nabyciem przez Poligo akcji Spółki reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, nie mniej niż 50,01 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem: http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2575050,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-graviton-capital-sa

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu