Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

Sfinalizowanie transakcji nabycia aktywów Grupy Buma

Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 13 stycznia 2021 r. umów finalizujących transakcje będące przedmiotem umów warunkowych, o których – wraz z opisem powiązanych zdarzeń o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej REINO Capital – Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2020 z 24 października 2020 roku.

Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, nabywane w ramach transakcji aktywa nieruchomościowe będą zarządzane przez spółkę zależną Emitenta – REINO Partners Sp. z o.o. (zwaną dalej „REINO Partners”). Warunki świadczenia usług asset management w okresie trwania inwestycji określa umowa zawarta przez REINO Partners z inwestorem oraz spółkami celowymi będącymi właścicielem aktywów.

Uzgodnienia biznesowe zakładają, że REINO Capital, bezpośrednio lub poprzez podmiot w 100% od niej zależny, może przystąpić do spółki nabywającej aktywa Grupy Buma w charakterze koinwestora.

Zawarcie wskazanych powyżej umów tworzy możliwość uzyskania istotnego wzrostu skali działalności i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, szczególnie w zakresie działalności REINO Partners, której wyniki determinowane są przez wartość aktywów pod zarządem (ang. AUM – Assets Under Management). Zarząd uznał zatem, że jest to istotne zdarzenie z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju biznesu Emitenta.

Z powyższych względów Emitent uznał powyższą informację za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.