Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), w dniu 29 czerwca 2021 rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie.

Podwyższenie kapitału odbyło się na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.,  oraz Oświadczenia Zarządu spółki akcyjnej o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie z dnia 1 marca 2021 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 33.982.440,00 zł do kwoty 39.982.440,00 zł w drodze emisji 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi: 39.982.440,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści).

Kapitał dzieli się na:

a) 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

e) 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

f) 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

g) 3.631.250 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

h) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi: 49 978 050 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt) głosów.

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są akcjami zwykłymi, żadna z akcji Spółki nie jest uprzywilejowana.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po rejestracji ww. podwyższenia kapitału wynosi   17.308.080,00 zł.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zmianie ulega § 8 ust. 1 i ust. 2. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę, ustalony na podstawie złożonego oświadczenia Zarządu z dnia 1 marca 2021r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim