Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 14 września 2016

Data sporządzenia: 2016-09-14                  

Temat: Złożenie przez Spółkę wniosku o uchylenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej                       

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o uchylenie prawomocnej decyzji z dnia 31 października 2006 r. w przedmiocie udzielenia Spółce zezwolenia nr: PW-DDM-M-4020-68-1/KNF78/2006 na prowadzenie działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Powyższa decyzja Spółki wynika z bardzo słabej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce w ostatnich latach, która powodowała generowanie przez Spółkę coraz to mniejszych przychodów z działalności maklerskiej. Działalność dotycząca pozyskiwania emitentów z zagranicy, pomimo wcześniejszych sukcesów ofert Perma Fix Medical oraz Milestone Medical, jak również dużego zainteresowania ze strony zagranicznych emitentów, jest w obecnych warunkach braku popytu ze strony polskich inwestorów instytucjonalnych bardzo trudna do kontynowania.

Dodatkowo, zmiany przepisów w ostatnich latach spowodowały wzrost nakładów dotyczących wypełniania obowiązków informacyjnych i dostosowawczych, które przy małej skali działalności domu maklerskiego stały się znaczące. Ostatnie zmiany dotyczące wyliczeń kapitału wewnętrznego, spowodowały, iż spółka przestała spełniać jeden z wymogów. To spowodowało wszczęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego, o którym Spółka informowała raportem 17/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zarząd, po przeprowadzeniu analizy dotyczącej możliwości kontynuowania działalności maklerskiej, w tym podjęcia wewnętrznych działań dostosowawczych w celu wypełnia przez Spółkę ww. wymogu wysokości kapitału wewnętrznego, a także szans i możliwości generowania przychodów, które mogłyby uzasadnić prowadzenie tych kosztownych działań dostosowawczych oraz stale ponoszenia wyższych kosztów dot. nadzoru nad działalnością maklerską, doszedł do wniosku, iż kontynuowanie tego rodzaju działalności w obecnych i możliwych do przewidzenia warunkach panujących na rynku kapitałowym w Polsce jest ekonomiczne nieuzasadnione.

Grupa Kapitałowa Graviton zamierza kontynuować działalność inwestycyjną na rynku publicznym i niepublicznym w perspektywiczne przedsiębiorstwa z różnych branż o dużym potencjale wzrostu i niskiej wycenie, cechujące się znacznymi możliwościami rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej _w tym na etapach start-up, wzrostu, ekspansji i inwestycje pre-IPO_. Grupa nie wyklucza inwestycji kapitałowych w tym w spółki pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, lub spółki, które będą zajmować się komercjalizacją technologii, produktów i usług w oparciu o licencje otrzymane od tych spółek amerykańskich.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu