Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.

Ponadto Spółka informuje, że:

• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

• nie było uchwał objętych porządkiem obrad, poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,

• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim