Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 6 listopada 2019

Zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego i przedłużenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości

Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 6 listopada 2019 r., przez konsorcjum z udziałem Emitenta oraz RF CorVal International Holdings Ltd. i Roberts Constructions Holdings Ltd (dalej: „Konsorcjum”), aneksu nr 1 do listu intencyjnego określającego główne zasady rozważanej transakcji nabycia działającego w Polsce holdingu nieruchomościowego (dalej: „List intencyjny”). O zawarciu listu intencyjnego Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.

Na podstawie aneksu przyznana Konsorcjum wyłączność na prowadzenie negocjacji ostatecznych warunków transakcji została wydłużona do dnia 20 grudnia 2019 r.  W przypadku niezakończenia negocjacji w okresie wyłączności z przyczyn innych niż wina kupujących, zostanie on przedłużony o trzydzieści dni. Strony mogą dokonać dalszych przedłużeń okresu wyłączności, chyba że będzie oczywiste, że stanowisko stron w istotnych kwestiach jest różne i stan ten nie ulegnie zmianie.

List intencyjny w nowym brzmieniu przewiduje, że umowy przedwstępne nabycia udziałów w spółkach i nieruchomości, zawierające wszystkie terminy i warunki transakcji oraz zawierające wiążące zobowiązania stron zostaną zawarte w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r., a umowy przyrzeczone sprzedaży udziałów powinny zostać zawarte do dnia 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Opublikowano w systemie ESPI dnia 6 listopada 2019 r. o godz. 17:50