Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) w dniu 29 czerwca 2023 r. powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania nad każdą z nich.


Ponadto Spółka informuje, że: 


• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 


• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 


• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. 


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim