Raport bieżący nr 43/2018 z dnia 15 października 2018

Data sporządzenia:

2018-10-15

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 października 2018 r. _”Walne Zgromadzenie”_ powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39, XV piętro.

Konieczność zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z nie zakończenia się do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia negocjacji z nowymi inwestorami, którzy mieliby objąć akcje nowych emisji.

Jednocześnie Zarząd Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 15 października 2018 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia:
• Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 
• nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, 
• nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu