Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), w dniu 23 stycznia 2020 rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca  2019 r. („NWZ”)

Podwyższenie kapitału odbyło się na podstawie uchwały  nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G, jak również oświadczenia Zarządu Spółki złożonego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 441 § 2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, złożonego  dnia 10 grudnia 2019 r. w wyniku  dojścia do skutku emisji akcji serii G.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony  z kwoty 31.077.440,00 zł do kwoty 33.982.440,00, w drodze emisji 3. 631.250 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem: 33.982.440,00 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa czterysta czterdzieści). Kapitał dzieli się na:

a) 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

e) 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

f) 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;

g) 3.631.250 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi: 42.478.050 (czterdzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt) głosów.

Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są akcjami zwykłymi, żadna z akcji Spółki nie jest uprzywilejowana.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zmianie ulega § 8 ust. 1 i ust. 2. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę, ustalony na podstawie złożonego oświadczenia Zarządu z dnia 10 grudnia  2019r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim