Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nowej kadencji

Zarząd REINO Capital S.A.  („Spółka „) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji.

Do Rady Nadzorczej nowej kadencji zostali powołani dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

  1. Pani Beata Binek-Ćwik,
  2. Pani Karolina Janas,
  3. Pani Małgorzata Kosińska,
  4. Pan Andrzej Kowal,
  5. Pan Kamil Majewski.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd nowej kadencji.

W skład Zarządu został powołany dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki – Pan Radosław Świątkowski, któremu powierzono dalsze pełnienie funkcji Prezesa.

Życiorys Pana Radosława Świątkowskiego stanowi załącznik do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim