Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 21 sierpnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku:

– nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

– nr 18 w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zestawienie przyjętych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna : § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757]