Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-05-23      

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graviton Capital S.A.      

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39, XV piętro.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu