Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 11 września 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-09-11                  

Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2017                   

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 11 września 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały nr 2 i 3 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2017 roku oraz zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres I półrocza 2017 roku.

Zgodnie z treścią powyższych uchwał Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać PKF Consult Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2017 trwające od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

PKF Consult Sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 477.

Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Grupy Kapitałowej PKF Consult w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z tą Grupą Kapitałową.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 16_ statutu Spółki. Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania przedmiotowego badania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu