Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-11-28      

Temat: Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki                  

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż w dniu 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 20 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 19 lipca 2017 r.

Dotychczasowe brzmienie art. 2 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:

a_ Zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych,

b_ Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

c_ Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

d_ Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,

e_ Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

f_ Oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych.”

Aktualne brzmienie art. 2 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:

a_ Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

b_ Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,

c_ Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.”

Dotychczasowe brzmienie art. 2 ust. 2 Statutu Spółki było następujące:

„2. Ponadto Spółka może wykonywać czynności polegające na:

a_ Doradztwie w zakresie zarządzania finansami,

b_ Doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem,

c_ Pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,

d_ Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.”

Art. 2 ust. 2 Statutu Spółki został uchylony.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

„1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż _2_ dwóch i nie więcej niż _7_ siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a_ Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;

b_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b_ Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;

c_ _Skreślony_.

d_ _Skreślony_.

e_ Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

Aktualne brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

„2. Zarząd Spółki składa się z od 1 _jednego_ do 3 _trzech_ członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a_ Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;

b_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b_ Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;

c_ _Skreślony_.

d_ _Skreślony_.

e_ Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu