Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019

Data sporządzenia:

16 stycznia 2019

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, które przedstawiają się następująco:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kw. 2019 roku – dnia 22 maja 2019 r.

– raport kwartalny za III kw. 2019 roku – dnia 20 listopada 2019 r.

2.  Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – dnia 18 września 2019 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2018 rok – dnia 11 kwietnia 2019 r.

Raport roczny – skonsolidowany za 2018 rok – dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zarząd REINO Capital S.A. informuje, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem  firmy audytorskiej z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Ponadto, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu