Raport bieżący nr 37/2018 z dnia 1 października 2018

Data sporządzenia:

1 października 2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Powierzenie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 1 października 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki tj. Panu Radosławowi Świątkowskiemu („Uchwała”). Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 października 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że informacje na temat posiadanego przez Pana Radosława Świątkowskiego – wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu jego pracy zawodowej, a także treść złożonych przez niego oświadczeń zostały zamieszczone w raporcie bieżącym nr 28/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. dotyczącym powołania Pana Radosława Świątkowskiego na Członka Zarządu Spółki.  

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu