Raport bieżący nr 39/2018 z dnia 3 października 2018

Data sporządzenia:

2018-10-03

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu strony internetowej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Graviton Capital S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r., („Walne Zgromadzenie”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w dniu 5 września 2018 r., rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych przez Walne Zgromadzenie. Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie art. 3A Statutu, w następującym brzmieniu:


„Artykuł 3A


1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą 
niż 1.237.500 zł _słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych_, poprzez 
emisję nie więcej niż 1.546.875 _słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć_ akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł _słownie: osiemdziesiąt groszy_ każda _”Kapitał Docelowy”_.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidzianego niniejszą uchwałą.
3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru _warranty subskrypcyjne_.

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

_a_ podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

_b_ podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,


_c_ zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji”.

Powyższa zmiana Statutu Spółki została dokonana na mocy uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia kapitału docelowego Spółki i zmiany statutu Spółki. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Spółki. Nowy adres strony internetowej to: www.reinocapital.pl . 

Podstawa prawna szczegółowa:

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1_ oraz pkt 10_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu