Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 27 lutego 2019

Data sporządzenia:

27 lutego 2019

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Temat:

Korekta informacji zawartych w raporcie dotyczącym zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital  S.A.  (dawniej Graviton Capital S.A.) (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu w wyniku omyłki w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.  dotyczącym zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–520, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5 (dalej: Firma audytorska) o badanie sprawozdań finansowych,  błędnie podano iż w okresie obowiązywania niniejszej Umowy z Firmą audytorską nie wystąpił przypadek wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej opinii z zastrzeżeniem.

Powinno być:


W okresie obowiązywania niniejszej Umowy z Firmą audytorską wystąpił przypadek wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej opinii z zastrzeżeniem i dotyczył sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. 

Nie wystąpił natomiast przypadek wydania opinii negatywnych lub odmowy wyrażenia opinii, ani też  wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki  wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych lub odmowy wyrażenia wniosków.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu