Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 4 maja 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-05-04      

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta                      

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 4 maja 2017 r. Pani Anna Kaczmarczyk – członek Rady Nadzorczej Spółki powołany zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. b Statutu Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b Statutu Spółki powołała do składu Zarządu Pana Mariusza Chłopka oraz powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu.

Pan Mariusz Chłopek posiada wykształcenie wyższe oraz wieloletnie doświadczenie w bankowości, które zdobywał pracując w PKO Bank Polski SA. Pan Mariusz Chłopek posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym spółkami publicznymi. W latach 2015-2016 pełnił funkcje w organach spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Pan Chłopek pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w spółce Viatalecome Sp. z o.o., nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Mariusz Chłopek nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu innej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Chłopek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 – 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu